Các Điều khoản & Điều kiện Sử dụng dịch vụ của Ai Tango

Bằng việc đăng ký sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do Ai Tango cung cấp (gọi tắt là ‘dịch vụ’) hay các dịch vụ khác đến từ Ai Tango bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là ‘điều khoản dịch vụ’). Các tính năng hoặc ứng dụng khác do Ai Tango cung cấp cũng được tính trong điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể xem bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây. Ai Tango có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại các trang web sản phẩm của Ai Tango. Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn.
Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Ai Tango.


PHẦN 1

Mục đích sử dụng

1. Khách hàng không được phép sử dụng dịch vụ của Ai Tango để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và các quy định quốc tế được áp dụng tại Việt Nam.
2. Khách hàng không được phép tìm kiếm lỗ hổng hoặc lợi dụng các tiện ích và chức năng quản lý do Ai Tango cung cấp để thực hiện các mục đích ngoài phạm vi sử dụng dịch vụ đã được quy định.
3 Khách hàng phải chịu trách nhiệm về nội dung và mục đích của các dịch vụ khách hàng trực tiếp sử dụng tại Ai Tango.


PHẦN 2

Điều khoản về tài khoản người sử dụng

1. Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của Ai Tango.
2. Bạn phải cung cấp đầy đủ tên họ, địa chỉ hiện tại, email chính xác và những thông tin liên quan cần thiết để được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
3. Bạn cần biết rằng Ai Tango sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.
4. Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Ai Tango không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
5. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Ai Tango của bạn (gọi tắt là ‘cửa hàng online’ của bạn). Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác.
6. Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng sẽ bị chấm dứt ngay, bao gồm tất cả các dịch vụ mà bạn đang sử dụng của Ai Tango.
7. Ai Tango cam kết chỉ sử dụng các thông tin liên hệ của khách hàng cho mục đích quản lý xác thực chủ tài khoản. Trong trường hợp cần cung cấp thông tin của khách hàng cho các cơ quan chức năng, Ai Tango sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp các văn bản pháp luật có hiệu lực tương ứng và có thông báo phối hợp với khách hàng.


PHẦN 3

Kích hoạt tài khoản

1. Theo phần 2.2, người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.
2. Nếu người đăng ký sử dụng dịch vụ của Ai Tango là nhân viên của bạn, thì nhân viên của bạn chính là người sở hữu tài khoản.


PHẦN 4

Điều kiện chung

Bạn cần phải đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ sử dụng dưới đây trước khi trở thành người dùng của Ai Tango.
1. Hỗ trợ về kỹ thuật chỉ cam kết cung cấp đầy đủ qua email.
2. Bạn không được sử dụng dịch vụ của Ai Tango cho bất kỳ điều gì phạm pháp. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn kinh doanh cũng như luật của Việt Nam.
3. Bạn không được quyền sao chép hay bán hay sử dụng bản điều khoản này cho các mục đích cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản của Ai Tango.
4. Bạn cũng không được sử dụng bất kỳ công cụ marketing nào liên quan đến Search Engine hay các phương pháp mua keyword (như Google Adwords) mà trong đó có chứa hình ảnh bản quyền, logo của Ai Tango cũng như hình ảnh bản quyền, logo các sản phẩm và dịch vụ do Ai Tango cung cấp.
5. Mọi câu hỏi về Điều khoản dịch vụ bạn có thể gửi về [email protected]
6. Bạn cần được điểu là thông tin nội dung trên website của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng) sẽ không được mã hóa bảo mật như thông tin thẻ tín dụng.
7. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc với bản điều khoản sử dụng này và thông tin bảo mật (thông tin đầy đủ tại https://www.aitango.vn/chinh-sach-bao-mat.html)


PHẦN 5

Nội dung bản quyền

1. Khách hàng phải chịu trách nhiệm đảm bảo nội dung thông tin và dữ liệu của khách hàng lưu trữ trên các dịch vụ do Ai Tango cung cấp không vi phạm luật bản quyền.
2. Khách hàng có toàn quyền sở hữu và kiểm soát các nội dung dữ liệu do khách hàng lưu trữ trên các dịch vụ do Ai Tango cung cấp.
3. Tùy theo phân loại gói dịch vụ, các thông tin cấu hình kỹ thuật của gói dịch vụ sẽ được coi là nội dung dữ liệu thuộc quyền sở hữu của khách hàng hoặc quyền sở hữu của Ai Tango.


PHẦN 6

Quyền lợi của Ai Tango

1. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước.

2. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.

3. Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ tài khoản nào có chứa tính chất bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.

4. Xóa bất kỳ tài khoản nào cố ý xâm phạm, xúc phạm dù bằng lời nói hay chữ viết đến khách hàng của Ai Tango, nhân viên của Ai Tango, công ty Ai Tango.

5. Ai Tango không xem trước hay duyệt bất kỳ nội dung thông tin nào trên website của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung của mình.

6. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.

7. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền để yêu cầu các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn ở, những giấy tờ sao chép về giấy phép kinh doanh của bạn, thẻ chứng minh nhân dân, v.v…

8. Ai Tango có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Ai Tango sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.


PHẦN 7

Giới hạn về trách nhiệm

1. Bạn phải hiểu rõ và đồng ý rằng Ai Tango sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào, dù là trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên, đặc biệt các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng dịch vụ.
2. Trong mọi trường hợp, Ai Tango hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại về lợi nhuận hoặc những thiệt hại khác do hậu quả phát sinh từ việc kết nối đến trang web của chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi hoặc thỏa thuận này. Bạn cũng hiểu rằng những cá nhân liên quan trực tiếp đến chúng tôi như công ty Ai Tango, đối tác của Ai Tango, nhân viên của Ai Tango… cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại nào. Nếu bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của đối tác thứ ba, bạn phải chịu theo những cam kết bên họ.
3. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kì điều khoản bảo hành theo luật định nào.
4. Ai Tango không bảo đảm rằng Dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi.
5. Ai Tango không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
6. Ai Tango không bảo đảm chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.


PHẦN 8

Từ bỏ và hoàn tất bản cam kết

Nếu Ai Tango có sai xót hoặc làm không đúng bất kỳ điều khoản nào đã ghi trong bản điều khoản sử dụng này, không có nghĩa là điều đó bị hủy bỏ. Điều khoản sử dụng này được xem như là sự đồng ý toàn bộ giữa bạn và Ai Tango và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (không giới hạn ở bất kỳ phiên bản nào của Điều khoản dịch vụ sử dụng này).


PHẦN 9

Sở hữu trí tuệ và Nội dung của khách hàng

1. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các tài liệu bạn cung cấp cho Dịch vụ của Ai Tango. Tất cả các tài liệu bạn đưa lên website của bạn (thông qua Dịch vụ của Ai Tango) đều là quyền sở hữu của riêng bạn. Bạn có thể xóa bỏ cửa hàng của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách xóa bỏ tài khoản của chính mình. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn xóa toàn bộ nội dung bạn đang lưu trữ tại Dịch vụ của chúng tôi.
2. Bằng việc tải lên nội dung của mình trên cửa hàng của bạn, bạn đã đồng ý: (a) cho phép các người dùng internet khác xem nội dung website của mình, (b) và cho phép Ai Tango hiển thị và lưu trữ nội dung đấy, như vậy (c) Ai Tango có thể xem các dữ liệu mà bạn đã đưa lên.
3. Bạn giữ quyền sở hữu toàn bộ nội dung trên website của mình khi bạn tải chúng lên; tuy nhiên, khi bạn đưa lên đồng nghĩa với việc bạn đồng ý người khác xem. Bạn phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nội dung bạn đưa lên có phù hợp với Pháp luật hay không.
4. Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp cần yêu cầu như trong trường hợp tranh chấp quyền sử dụng dịch vụ. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các tên miền được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp.


PHẦN 10

Kho giao diện

1. Bạn có thể thay đổi giao diện của trang Ai Tango của mình bằng các giao diện mẫu từ trang Kho giao diện của Ai Tango. Nếu bạn tải giao diện, bạn chỉ có thể được dùng cho một cửa hàng duy nhất. Bạn hoàn toàn thoải mái chuyển giao diện qua lại giữa các giao diện bạn đang sở hữu. Tuy nhiên bạn không được chuyển giao hoặc bán lại giao diện cho người khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu bạn có nhiều website, thì mỗi website của bạn phải mua lại giao diện đó (trừ trường hợp giao diện miễn phí).
2. Bạn có thể tùy chỉnh Giao diện sao cho phù hợp với bạn nhất. Ai Tango có thể thay đổi hoặc thêm dòng chữ phía cuối theo quyết định của mình. Ai Tango cũng có thể thay đổi nơi giao diện được lưu trữ hoặc các yếu tố không hợp pháp khác. Ai Tango cũng có thể thay đổi giao diện nếu nó liên quan tới các thay đổi về yếu tố kỹ thuật khi nâng cấp phiên bản mới.
3. Bản quyền trí tuệ của giao diện hoàn toàn thuộc về người thiết kế giao diện đó. Nếu bạn vượt quyền hạn về quyền sở hữu của giao diện, nhà thiết kế có thể kiện bạn.
4. Hỗ trợ kỹ thuật cho Giao diện là trách nhiệm của nhà thiết kế, và Ai Tango không cam kết giữ trách nhiệm cho dịch vụ hỗ trợ này. Ai Tango có thể giúp bạn liên lạc với nhà thiết kế.
5. Trách nhiệm của người dùng, không phải của Ai Tango, chính là bảo đảm việc cài đặt giao diện mới không làm tổn hại đến giao diện cũ, hay trải nghiệm của người dùng.


PHẦN 11

Chuyên gia của Ai Tango

1. Chuyên gia của Ai Tango chính là một đối tác độc lập dạng làm việc tự do có khả năng hỗ trợ bạn xây dựng và vận hàng website của bạn. Ai Tango không tuyển dụng các Chuyên gia.
2. Ai Tango không yêu cầu bạn phải thuê Chuyên gia cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ công việc nào của Chuyên gia. Khi bạn vào trang thông tin của Chuyên gia, họ sẽ công bố toàn bộ thông tin về dịch vụ mà họ cung cấp được cho bạn.
3. Trong bất kỳ trường hợp nào, Ai Tango cũng không chịu trách nhiệm về bất kì thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên nào.


PHẦN 12

Thanh toán chi phí

1. Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho Ai Tango bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền trực tiếp cho chúng tôi thông qua các cổng thanh toán được đề ra trên các sản phẩm và dịch vụ do Ai Tango cung cấp.
2. Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi hóa đơn online tới email của bạn (mà bạn cung cấp khi đăng ký). Hệ thống sẽ gửi thông báo tới kỳ trả phí tới email của bạn trước 3 ngày (hoặc hơn).
Nếu bạn không trả phí đúng hạn, website của bạn vẫn sẽ truy cập được, tuy nhiên mọi hành động quản trị của admin đều sẽ bị khoá. Trong khoản thời gian này, cứ mỗi 3 tháng không có lượt truy cập nào thì website của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục.
3. Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của bạn.


PHẦN 13

Khóa và hủy dịch vụ

1. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng việc email cho chúng tôi đến email [email protected] và sau đó chúng tôi sẽ gửi bạn các hướng dẫn chi tiết.
2. Một khi lệnh hủy được xác nhận, tất cả nội dung trên website của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức.
3. Nếu bạn hủy Dịch vụ vào khoảng giữa của chu kỳ thanh toán của bạn, bạn sẽ nhận được thông tin thông báo thanh toán đầy đủ qua email. Những chi phí dư hiện tại chúng tôi không hoàn trả.
4. Nếu khách hàng vi phạm quy định sử dụng, sử dụng vượt mức cấu hình gói dịch vụ cho phép hoặc không thực hiện việc thanh toán đúng thời hạn, Ai Tango sẽ thực hiện tạm khóa dịch vụ và liên hệ với khách hàng thống nhất phương án giải quyết.
5. Ai Tango có thể thực hiện tạm khóa dịch vụ mà không cần chờ xác nhận đồng ý từ phía khách hàng, tùy theo nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của sự việc.
6. Ai Tango không chịu trách nhiệm về các thiệt hại của việc kinh doanh của khách hàng hoặc các ảnh hưởng tới dữ liệu của khách hàng do việc gói dịch vụ bị khóa gây ra.
7. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan tới việc lưu trữ, sao lưu bảo toàn dữ liệu của khách hàng trong thời gian gói dịch vụ bị khóa.


PHẦN 14

Sửa đổi dịch vụ và giá cả

1. Chi phí cho việc sử dụng các dịch vụ của Ai Tango nếu có thay đổi sẽ được thông báo trước 30 ngày.
2. Ai Tango có toàn quyền để thay đổi hoặc dừng dịch vụ.
3. Ai Tango không chịu trách nhiệm về bạn hoặc bất kỳ đối tác thứ ba nào khi họ thay đổi về giá cả hay ngưng dịch vụ của chính họ.


PHẦN 15

Công cụ tùy chọn

1. Ai Tango có thể cung cấp cho bạn quyền sử dụng các công cụ của đối tác thứ ba khác mà Ai Tango đã kết nối với họ.
2. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Ai Tango cung cấp quyền sử dụng những công ty này mà không phải bảo đảm bất kỳ điều gì, hay phải đại diện cho đối tác đó. Ai Tango không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đối tác thứ ba.
3. Bất kỳ hành động nào của bạn đến công cụ của đối tác thứ ba sẽ do bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm.
4. Chúng tôi khuyên các bạn rằng hãy tìm hiểu thật kỹ và lắng nghe các lời khuyên từ những người sử dụng trước để nắm chắc hơn khi sử dụng dịch vụ của đối tác thứ ba.


PHẦN 16

Thông báo về đăng ký website thương mại Điện tử với Bộ công Thương Việt Nam

1. Ai Tango khuyến cáo bạn nên đăng ký website Thương Mại Điện Tử với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ công thương Việt Nam nếu bạn có hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam.
2. Bạn có thể tham khảo quy trình đăng ký ở trang web của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ công thương Việt Nam ở đây.
3. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết của Ai Tango ở đây


PHẦN 17

Miễn trừ trách nhiệm

1. Ai Tango được phép miễn trừ các trách nhiệm được mô tả trong quy định sử dụng dịch vụ nếu có thỏa thuận riêng với từng khách hàng về quy trình và giới hạn hỗ trợ.
2. Khách hàng không được miễn trừ các trách nhiệm được mô tả trong quy định sử dụng dịch vụ trong mọi trường hợp.


PHẦN 18

Thay đổi quy định sử dụng

1. Ai Tango có thể thay đổi nội dung quy định sử dụng dựa trên các thay đổi trong chính sách của công ty, trong các gói dịch vụ được Ai Tango cung cấp hoặc các văn bản pháp luật có liên quan. Các thay đổi về giá dịch vụ, cấu hình dịch vụ hoặc có liên quan tới trách nhiệm pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức, các thay đổi khác về chính sách sẽ được áp dụng sau 14 ngày.
2. Ai Tango sẽ thực hiện việc thông báo về thay đổi quy định sử dụng trong trường hợp cần thiết, tuy nhiên khách hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra nội dung và thực hiện tuân thủ nghiêm chỉnh quy định này.